I.Úvodní ustanovení

1.1   Internetový portál Diamondmail je dostupný na webové adrese www.diamondmail.cz

1.2   Provozovatelem portálu je: FWY s.r.o. - Bělehradská 858/23 Praha 2, 120 00, IČ: 05399513

1.3   Uživatelem je fyzická osoba, která se zaregistrovala na portálu Diamondail, a uvedla zejména emailovou adresu, na kterou jí budou zasílány propagační maily a jiné nabídky.

1.4   Uživatelský účet je účet uživatele, ke kterému se uživatel kdykoliv přihlašuje pomocí zvolených přihlašovacích údajů.

1.5   Partnerem se rozumí osoba, nebo společnost, která si u provozovatele objedná rozeslání propagačního mailu.

1.6   Propagačním mailem je konkrétní nabídka s odkazem na webové stránky partnera, po jehož prokliknutí se uživatel dostane na konkrétní nabídku partnera, a uživateli bude na jeho účet připsán daný počet bodů.

1.7   Body na portálu Diamondmail jsou přidělovány na základě registrace uživatele, poslání pozvánky třetí straně a čtením propagačních mailů s proklikem na daný odkaz. Body může uživatel vyměnit za odměny, které nalezne společně s potřebným počtem bodů v záložce „Katalog odměn“ na portálu Diamondmail.

 

II.Registrace uživatele

2.1   Při registraci uživatel uvede svou emailovou adresu, jméno a příjmení, Město a kraj jeho bydliště a věkovou skupinu, do které uživatel patří. Uživatel také může zadat některé zájmy, které jsou jemu blízké.

2.2   Uživatel se do systému Diamondmail přihlásí pomocí uvedeného emailu a hesla, které si zvolil při registraci.

2.3   Po přihlášení může uživatel upravit své údaje, případně změnit heslo. Po přihlášení může uživatel přejít do svého profilu, kde jsou uvedeny veškeré přidělené body a vybrané odměny uživatele.

2.4   Každý uživatel může v systému Diamondmail mít registrovaný pouze jeden účet.

 

III.Body a odměny

3.1   Každý nově registrovaný uživatel dostane automaticky k registraci přiděleno 100 bodů.

3.2   Za pozvání kamaráda obdrží uživatel (pouze po registraci daného kamaráda) 10 bodů

3.3   Za každý přečtený Diamondmail v kterém uživatel klikne na uvedený odkaz, bude uživateli automaticky přidělen daný počet bodů, který uživatel uvidí v předmětu daného mailu. Počet bodů za přečtení je pohyblivý v rozmezí 1-20 bodů v závislosti na určení provozovatele.

3.4   V sekci „Katalog odměn“ si uživatel může sám vybrat odměnu, kterou vymění za získané body. Body je možné vyměnit za odměnu dle počtu bodů, která je vždy uvedena u odměny.

3.5   Po vybrání odměny budeme uživatele kontaktovat a domluvíme předání, nebo zaslání odměny dle charakteru této odměny. Pokud uživatel nezašle potřebné údaje, zejména pak číslo účtu do 14 dnů od vybrání odměny, odměna tím pádem zaniká.

3.6   Po vybrání odměny bude uživateli automaticky z jeho účtu odebrán počet bodů, který odpovídá vybrané odměně.

3.7   Některé odměny, zejména pak slevy a věcné odměny, mohou být v omezeném množství. V případě, že vybraná odměna již nebude k dispozici, vyhrazuje si provozovatel právo kontaktovat uživatele a domluvit s ním alternativní odměnu, případně zrušení výběru odměny a dorovnání bodů do stavu před odběrem této odměny.

 

IV. Práva a povinnosti

4.1   Uživatel má nárok získat za registraci 100 bodů

4.2   Uživatel má nárok získat 10 bodů po zaslání pozvánky příteli, který se musí do systému Diamondmail registrovat. Pokud nedojde k registraci pozvaného přítele, tento nárok zaniká.

4.3.   Uživatel má nárok na získání bodu za přečtení propagačního emailu s prokliknutím na odkaz uvedený v mailu. Body se přičítají pouze po odkliknutí odkazu, nikoliv jen přečtením mailu. Pokud mail obsahuje více odkazů, přičítají se body vždy jen za 1 odkaz. Kliknutím na další odkazy se již body nepřičítají. Za konkrétní mail se body vždy přičítají pouze 1x, pokud tedy uživatel klikne na odkaz vícekrát, budou vždy připsány pouze body za první proklik na stránky partnera.

4.4   Počet přidělených bodů je vždy uveden v předmětu mailu, a to číslem v závorce např. (+5 bodů)

4.5   Uživatel bude dostávat nabídky na základě dohody provozovatele s partnery.

4.6   Uživatel není oprávněn provádět duplicitní registrace. Jakmile provozovatel zjistí duplicitní registraci jednoho uživatele, má nárok ze systému odebrat všechny duplicitní účty uživatele a to bez nároku náhrady přidělených bodů. Kromě duplicitních registrací je také zakázáno registrovat neexistující e-mailové adresy, nebo se registrovat více adresami z jednoho počítače (IP adresy). Pokud bude tato skutečnost zjištěna, nemá uživatel právo na odměnu a jeho účet může být okamžitě zrušen bez náhrady za přidělené body.

4.7   Uživatel je povinen zdržet se činů a jednání, které by mohlo poškodit dobré jméno provozovatele, případně jednání, které by mohlo mít negativní vliv na obchodní činnost provozovatele.

4.8   Provozovatel má právo zrušit uživatelský účet v případě, kdy zjistí duplicitní účet uživatele. V takovém případě si provozovatel vyhrazuje právo zrušit všechny duplicitní účty bez nároku na vyrovnání za nastřádané body uživatele.

 

VI.Ochrana osobních údajů

5.1   Ochrana osobních údajů uživatele je zajištěna v souladu se  zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5.2   Od potvrzení registrace uživatele zpracovává tyto údaje provozovatel.

5.3 Uživatel poskytl dobrovolně údaje v rozsahu jména a příjmení, pohlaví, věkové kategorie, Města a kraje, ve kterém se zdržuje, případně také zájmy uživatele. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto údajů, tj. s jejich shromažďováním, ukládáním na nosiče informací, vyhledáváním, tříděním, kombinováním, nebo likvidací, které jsou shromažďovány pro účely zasíláním reklamních a propagačních emailů. Tyto osobní údaje budou provozovatelem zpracovávány po dobu neurčitou.

5.4   Uživatel je povinen při registraci tyto údaje vyplnit správně a pravdivě, jakož to i upozornit na jejich změnu, případně sám ve svém profilu údaje opravit dle skutečného stavu.

5.5   Uživatel může kdykoliv ve svém profilu dát nesouhlas se zasíláním reklamních a propagačních emailů pomocí odkazu „Zrušit odebírání“. Na základě tohoto bude uživatel zařazen mezi neaktivní uživatele a na jeho email, nebude dále zasíláno reklamní sdělení. Svůj účet si může kdykoliv obnovit. Uživatel má také právo souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to písemným oznámením na adresu provozovatele, nebo elektronicky na adresu info@diamondmail.cz .

5.6   Pokud uživatel usoudí, že zpracování osobních údajů ze strany provozovatele, je v rozporu se zákonem o ochraně soukromých údajů uživatele, má právo požádat o vysvětlení, případně nápravu, či vymazání osobních údajů.

5.7  Provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje, pouze pro účel, pro které je uživatel poskytl, tj. zasílání reklamních a propagačních emailů.

5.8   Provozovatel může jako správce osobních údajů pověřit zpracováním třetí osobu, jako zpravovatele.

5.9   Uživatel souhlasí se zasíláním reklamních a propagačních emailů a tento souhlas poskytl uživatel dobrovolně a může ho kdykoliv odvolat.

 

VI. Závěrečná ustanovení

6.1   Vlastníkem internetového portálu DiamondMail je provozovatel.

6.2   Obsah portálu Diamondmail nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez písemného souhlasu provozovatele.

6.3   Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah stránek dalších subjektů, na který portál, případně odkazy v emailu odkazují.

6.4   Provozovatel si vyhrazuje právo využít získané kontakty v dalších obchodních aktivitách.

6.5   Provozovatel si vyhrazuje právo ne změnu všeobecných podmínek.

6.6   Uživatel je vázán platnými všeobecnými podmínkami.

6.7   Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 20.4.2017